YRKK(710-1000)10KV大型绕线高压电机

 提示:点击图片可以放大
YRKK(710-1000)10KV大型绕线高压电机,滑环电机产品说明YRKK(710-1000)10KV大型绕线高压电机,滑环电机型号说明
YRKK高压滑环电机结构图
YRKK(710-1000)10KV大型绕线高压电机,滑环电机技术参数YRKK(710-1000)10KV大型绕线高压电机,滑环电机技术参数